Plandent salgs- og leveringsbetingelser for Udstyr og IT hardware


1. ANVENDELSE

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Plandent og køber, medmindre Plandent skriftligt har accepteret at fravige dem. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder køb af udstyr og service af udstyr samt IT hardware. Ved "udstyr" forstås teknisk udstyr (f.eks. autoklaver, tandlægestole, server, hardware og lign), der anvendes i dentalklinikker.


2. TILBUD

Tilbud uden acceptfrist bortfalder, hvis accept ikke er modtaget af Plandent inden 30 dage efter tilbudsdato.  


3. PRISER

Plandents priser angives i danske kroner inkl. moms. For offentlige kunder angives priser ekskl. moms. Priser er ekskl. transport- og leveringsomkostninger. Plandent forbeholder sig ret til prisjusteringer som følge af ændringer i valutakurser og leverandørpriser.  


4. BETALING

Betalingsfristen fremgår af faktura. Såfremt køber ikke betaler rettidigt, beregner Plandent morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdag. Plandent beregner et rykkergebyr for hver rykker, som Plandent sender til køber. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod Plandent, som ikke er skriftligt accepteret af Plandent. Plandent forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af omkostninger er betalt til Plandent.


5. LEVERING

Levering af udstyrsordrer sker efter aftale og i koordination med køber. Levering sker for købers regning og faktureres sammen med udstyrsordren.  


6. FORSINKELSE

Leveringstider fastsættes efter bedste skøn i forhold til betingelserne på tilbuds- eller ordrebekræftelsestidspunktet. En udskydelse af leveringstiden på 14 dage grundet sælgers forhold anses som rettidig levering.  Køber skal informeres om ændringer i leveringstid uden ugrundet ophold. Plandent kan i tilfælde af forsinkelse ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tab fx driftstab, avancetab, tidstab, tab af omsætning eller lignende. Ved forsinkelse på grund af ekstraordinære forhold (punkt 13) kan køber ikke hæve, kræve omlevering eller forholdsmæssigt afslag. Såfremt køber holder levering tilbage i forhold til den aftalte udstyrslevering, forbeholder Plandent sig ret til at fakturere for ordren.


7. REKLAMATION

Køber er forpligtet til straks efter varens/ydelsens modtagelse at kontrollere, at den er som aftalt. Reklamation over kvantitetsmangler eller synlige mangler skal ske skriftligt straks og senest 8 dage efter modtagelse.  


8. MANGLER

Plandent kan efter eget valg vælge at reparere mangelfulde varer/ydelser, foretage omlevering eller yde et forholdsmæssigt afslag. Plandents ansvar er begrænset til de i punkt 10 anførte misligholdelsesbeføjelser, og Plandent kan i tilfælde af mangler ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tab, fx driftstab, avancetab, tidstab, tab af omsætning eller lignende.


9. ANVENDELSE

Anvendes varen/ydelsen til et andet formål eller på anden måde end beskrevet/tiltænkt/forudsat af Plandent eller i vejledninger og manualer, er Plandent ansvarsfri. Plandent er også ansvarsfri, hvis foreskreven/anbefalet service, vedligeholdelse og eftersyn ikke er overholdt.  Ændringer ved varen/ydelsen, der skyldes almindeligt slid og ælde, udgør ikke mangler.


10. RETURNERING

Returnering af købte varer accepteres kun efter forudgående skriftlig aftale samt godkendelse af returvaren ved modtagelse hos Plandent. Generelt kan bestilte varer ikke tages retur, idet Plandent har betalt underleverandører for varen. Såfremt Plandent ekstraordinært accepterer, at varen sendes retur, skal varen returneres i ubrudt, ubeskadiget, original emballage med angivelse af fakturanummer. Returnering sker for købers regning og risiko. Plandent forbeholder sig ret til at tillægge et returneringsgebyr. Skaffevarer, som hjemtages efter købers bestilling, kan ikke returneres.


11. INSTALLATION OG IBRUGTAGNING AF UDSTYR

Køber sørger for fremførelse af korrekte, lovlige og tilstrækkelige forsyninger til udstyret, herunder centralt sugeanlæg, vandtilførsel og afløb, elektricitet og luft m.v. medmindre andet er aftalt. Montage og demontage faktureres efter medgået tid og materialer, medmindre andet er aftalt. Ved arbejde i weekender og på helligdage betaler køber ekstra opståede omkostninger i henhold til Plandents gældende takster.  

Såfremt Plandent fremkommer med placeringsforslag eller lignede, har Plandent et medansvar. Det er Plandent uvedkommende, om udstyrets anbringelse har utilsigtet indflydelse på andet udstyr, installationer, bygninger m.v. eller påvirkes utilsigtet af disse med mindre andet er aftalt. Det påhviler køber at sørge for, at lokalets klimaforhold er afpasset udstyrets beskaffenhed med henblik på tilfredsstillende funktion. Det påhviler køber i god tid før levering og opstilling at sørge for, at der foreligger de nødvendige myndighedstilladelser. Bygningsmæssigt foranledigede leverancer eller arbejder er Plandent uvedkommende. Bygningens eventuelle manglende stabilitet samt eventuelle følger af, at myndighederne nægter tilladelse til udstyrets brug i købers lokale, er Plandent uvedkommende og berettiger ikke køber til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Såfremt køber ikke har tilvejebragt de nødvendige forudsætninger for installationer og ibrugtagning af udstyr, er Plandent berettiget til at kræve eventuelle omkostninger herved betalt af køber. Såfremt Plandent på vegne af køber indhenter tilbud/overslag på arbejde, der skal udføres af tredjemand, gælder at tilbud/overslag afgives direkte til køber. Retsforholdet består direkte mellem tredjemand og køber, og Plandent er ikke part i retsforholdet.  


12. PRODUKTANSVAR

Plandent ifalder alene produktansvar i det omfang, det følger af ufravigelig lovgivning. Plandent kan med samme begrænsning hverken gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tab, fx driftstab, avancetab, tidstab, tab af omsætning eller lignende. Plandent er hverken ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som forvoldes af det solgte, mens det er i købers besiddelse. Plandent er hverken ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager. Køber skal holde Plandent skadesløs i den udstrækning, Plandent pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og tab, som Plandent ikke er ansvarlig for over for køber. Plandents produktansvar for tingsskade kan i intet tilfælde overstige den fakturerede pris (ekskl. moms, afgifter, transportomkostninger osv.) for den skadevoldende ydelse.  Det er købers ansvar at overholde gældende vedligeholdelse samt brug af tilbehørsprodukter jvf udstyrsleverandørens anvisninger.


13. EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for Plandent, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld fx i tilfælde af arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over såsom brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, brændstofrestriktioner samt mangler ved eller forsinkelser af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de nævnte omstændigheder. Det påhviler Plandent uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køber, såfremt sådanne omstændigheder indtræffer.


14. TRANSPORT AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

Plandent er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand, herunder leasingselskaber.


15. VÆRNETING OG LOVVALG

Uoverensstemmelser i anledning af disse salgs- og leveringsbetingelser samt disses fortolkning afgøres i første instans ved Retten i Glostrup under anvendelse af dansk ret. Domme kan ankes i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.